Turystyka PDF Drukuj
Atrakcje

Mało znana ziemia przeworska należy do ciekawych i atrakcyjnych zakątków południowo-wschodniej Polski. Ma ona bogatą i ciekawą historię, znajduje się tu wiele zabytków kultury oraz cennych osobliwości świata roślinnego i zwierzęcego. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu sprawił, że teren ten odznacza się czystym, nieskażonym powietrzem. Świetnie nadaje się, więc do celów kuracyjnych, wypoczynku, zregenerowania sił psychicznych, poprawienia kondycji fizycznej i co ważne pobyt tutaj nie wymaga dużych środków finansowych.
Warunki naturalne powiatu dają możliwość organizowania popularnych form wypoczynku turystyki rowerowej i pieszej.

Atrakcję dla turystów, dzieci i młodzieży stanowić może przejazd zabytkową kolejką wąskotorową Przeworsk - Jawornik - Dynów na trasie 46 km, w tym przez tunel rozpoczynający się na granicy Jawornika Polskiego. Tunel liczy 602 m długości, pod 30-metrową warstwą ziemi. Trasa kolejki położona w malowniczym i urozmaiconym terenie posiada nie kwestionowane walory turystyczno - krajobrazowe. W gminie Jawornik Polski są dobre warunki do uprawiania narciarstwa. W przysiółku Dołki zainstalowany jest wyciąg narciarski. Przez teren gminy Jawornik Polski przebiega niebieski szlak turystyczny Dynów - Laskówka - Jawornik Polski - Biała k/Rzeszowa. Szlak prowadzi przez północny skraj Pogórza Dynowskiego. Długość trasy 38 km, czas przejścia około 12 godzin. Biegnie on wzniesieniami o wysokości od 365 do 392 m n.p.m. wśród luźno rozrzuconych przysiółków Granice, Borówka, Podgórze.

Rekreacyjne zaplecze powiatu stanowi bogata szata roślinna. Zespoły zieleni zabytkowej są tą częścią krajobrazu, która przetrwała w mniej lub bardziej zmienionej formie do czasów współczesnych. Do zespołów tych zaliczyć należy parki podworskie i pałacowe, zadrzewienia przy obiektach sakralnych, szkołach, starych cmentarzach oraz aleje. Są one ważnymi składnikami krajobrazu, reliktami przyrody i kultury. Zabytkowe parki i dawne ogrody przedstawiają wartość ogólnonarodową nie tylko z punktu widzenia historii i estetyki krajobrazu, ale także ze stanowiska przyrodoznawstwa, dydaktyki i rekreacji.

Park przeworski rozplanowany został w stylu ogrodów francuskich w połowie XIX wieku. Przy pałacu rosną pomnikowe lipy, pochodzące z najwcześniejszego założenia geometrycznego. W układzie kompozycji roślinnej zachowane są: platany w rzędowych nasadzeniach, sosny wejmutki, cyprysiki, wiele odmian lip, dębów, kasztanowców, a także kłęk kanadyjski i korkowiec amurski. Przetrwał do naszych czasów wjazd główny od strony miasta wraz z kordegardą i drugi od strony folwarku. W dawnym Pałacu Lubomirskich znajduje się "Muzeum - Zespół Pałcowo - Parkowy", który jest instytucją wielodziałową. Funkcjonuje w nim dział historii miasta, dział historyczno - artystyczny, dział historii pożarnictwa oraz biblioteka muzealna. W listopadzie 1999 roku w Zarzeczu powstał Club Konsulów. Staraniem Starosty Przeworskiego Zbigniewa Mierzwy w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku 23 kwietnia 2003 roku dokonano otwarcia siedziby Clubu Konsulów, do którego aktualnie należą Konsulowie z 19-tu państw.

Atrakcyjnie przedstawia się Sieniawski zespół parkowo - pałacowy z XVII wieku. Z najstarszego układu zachowały się aleje lipowe. Zbiorowiska roślinne starej części ogrodów ukształtowane są przede wszystkim z dębu i lipy, zwłaszcza w dębowych nasadzeniach, w alejach bocznych głównego traktu. Ogrody Sieniawskie Izabeli Czartoryskiej odegrały ważną rolę w upowszechnieniu sztuki ogrodowej w Małopolsce, a zwłaszcza na ziemi przemyskiej.
Ogrody w Zarzeczu należą do najstarszych i są to ogrody o najładniejszym rozplanowaniu na ziemi przeworskiej i jarosławskiej. Zostały zaprojektowane przez Magdalenę z Dzieduszyckich Morską. Z tego okresu zachowana jest sieć nieregularnych dróg, z dużym parterem wodnym oraz z wyspą i kopcem widokowym.
Kilka interesujących parków podworskich zachowało się w gminie Kańczuga. Park w Lipniku jest jednym z nielicznych, dwudziestowiecznych parków leśnych o bogatym składzie florystycznym, zarówno gatunków krajowych, jak i obcych. Zachowanych tu jest wiele roślin wczesnowiosennych oraz w całości jednorodny układ przestrzenny według pierwszego rozplanowania, wraz z aleją grabową, lipową, jesionową oraz sadem jabłoniowym.
W miejscowości Łopuszka Mała znajdują się osiemnastowieczne założenia ogrodowe gruntownie przebudowane na przełomie XIX i XX wieku. Dominującym elementem układu przestrzennego jest nowy dwór, usytuowany na samej krawędzi skarpy. Pod skarpą, w dolinie rzeki, pośród łąk kwietnych, otwierają się szerokie perspektywy na parter wodny. W składzie florystycznym dominują gatunki krajowe liściaste: lipa, jesion, dąb, brzoza , grab, buk. Z gatunków obcych rośnie platan klonolistny.

Interesujące parki podworskie znajdują się również w miejscowościach: Krzeczowice, Łopuszka Wielka, Sietesz i Żuklin.
W Hadlach Szklarskich (gm. Jawornik Polski) znajdują się rozległe ogrody krajobrazowe, rozplanowane w XVIII stuleciu częściowo na reliktach wcześniejszego założenia. Otoczone są z trzech stron doliną potoku z dwoma wjazdami na rampach ziemnych i głównym od strony dworu i mostu. Centralne miejsce pośród głównej kwatery w obramowaniu starodrzewia zajmuje pałac murowany oraz stary, drewniany dwór. Na skarpie, od strony stawu rośnie gaj z pomnikowymi dębami.
Turystycznym atutem powiatu jest Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmujący powierzchnię 52 408 ha, założony w 1987 r. Obejmuje on tereny wyróżniające się krajobrazowo o różnych typach ekosystamów. Królują w nim: sosna pospolita ( 140-180 letnie) i dąb szypułkowy, zbiorowiska grądowe z grabem i bukiem. Na terenie wsi Dobra występują chronione prawem pomnikowe dęby i okazałe jodły. Ponadto wprowadzonymi formami ochrony przyrody są tutaj: rezerwat leśny "LUPA", użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin (m.in. synantropy północnoamerykańskie, tj. aster amerykański i wirginijski) oraz zwierząt ( wilk, bóbr, wydra, bocian czarny, żuraw popielaty, puchacz, kobuz i inne).